10-05-2022

Thông báo chào bán Chứng chỉ quỹ ra công chúng của Quỹ đầu tư cổ phiếu triển vọng Tân Việt (TVPF)

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Tân Việt thông báo chào bán lần đầu ra công chúng chứng chỉ quỹ mở của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Tân Việt (TVPF) theo Giấy chứng nhận chào bán số 121/GCN-UBCK do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/05/2022.

Thông tin Quỹ TVPF:

- Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Tân Việt

- Giá phát hành: 10.000 (Mười nghìn) đồng Việt Nam/chứng chỉ quỹ

- Giá trị đăng ký mua tối thiểu: 500.000 (Năm trăm nghìn) đồng Việt Nam

- Thời hạn nhận đăng ký mua/thanh toán: từ ngày 12/05/2022 tới ngày 12/06/2022 (Lưu ý: Tiền thanh toán mua chứng chỉ quỹ cần được ghi có vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng giám sát trước 17h00 ngày 12/06/2022)

Lưu ý: Thời gian chào bán chứng chỉ quỹ có thể kết thúc sớm hơn thời hạn đăng ký mua nêu trên nếu đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

- Tổng giá trị đăng ký mua tối thiểu là 50 tỷ đồng Việt Nam.

- Có ít nhất 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua chứng chỉ quỹ.

- Hình thức thanh toán:

Nhà đầu tư thực hiện thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng giám sát bằng Đồng Việt Nam, chi tiết như sau:

  • Số tài khoản IPO: 1890000001
  • Tên tài khoản: QUY DAU TU CO PHIEU TRIEN VONG TAN VIET
  • Tên tài khoản (viết tắt): TVPF
  • Tên ngân hàng: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.
  • Số tiền đăng ký mua:……………………(VND)
  • Nội dung: [Họ tên nhà đầu tư] [Số tài khoản giao dịch CCQ mở] mua TVPF

- Thời hạn đăng ký mua chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư tối thiểu là 20 ngày kể từ ngày đầu tiên nhận đăng ký mua, được ghi trong thông báo chào bán của công ty quản lý quỹ.

Các thông tin chi tiết về Quỹ TVPF, Quý Nhà đầu tư xin vui lòng tham khảo tại đường dẫn: 

THÔNG BÁO IPO CHỨNG CHỈ QUỸ RA CÔNG CHÚNG QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TRIỂN VỌNG TÂN VIỆT (TVPF)