19-10-2022

Các lớp tài sản đầu tư Quỹ đầu tư triển vọng Tân Việt (TVPF)

 

Chú ý:

 • Toàn bộ cổ phiếu thuộc danh mục đầu tư đều là cổ phiếu niêm yết, được giao dịch trên sàn GDCK HOSE
 • Tiền và tương đương tiền (TĐT): Các khoản tiền mặt, tiền gửi không kì hạn. Các khoản tương đương tiền bao gồm tiền gửi có kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi.
 • Kể từ khi thành lập và đi vào hoạt động, TVPF không có bất cứ khoản đầu tư nào vào trái phiếu.
 • Tài sản khác: Các khoản phải thu, lãi tiền gửi…
 •  

Quỹ đầu tư Triển vọng Tân Việt (TVPF) là quỹ mở đầu tư đầu tiên quản lý bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Tân Việt (TVFM), được cấp phép thành lập ngày 7/5/2022 bởi UBCK Nhà nước, giám sát bởi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) và giao dịch lần đầu vào ngày 19/7/2022. TVPF hoạt động theo sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam về quỹ mở (Thông tư số 98/2020/TT-BTC về Hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019). Theo đó, TVPF chỉ được đầu tư vào 7 lớp tài sản chính bao gồm:

 1. Tiền gửi các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật ngân hàng;
 2. Công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định pháp luật;
 3. Công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương;
 4. Cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao dịch, trái phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán, chứng chỉ quỹ đại chúng;
 5. Cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng, trái phiếu chào bán ra công chúng; trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ bởi tổ chức niêm yết có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng hoặc cam kết mua lại của tổ chức phát hành tối thiểu 1 lần trong 12 tháng và mỗi lần cam kết mua lại tối thiểu 30% giá trị đợt phát hành;
 6. Chứng khoán phái sinh niêm yết giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán và chỉ nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro cho chứng khoán cơ sở mà quỹ đang nắm giữ;
 7. Quyền phát sinh gắn liền với chứng khoán mà quỹ đang nắm giữ.
 8.  

Với tinh thần thượng tôn và tuân thủ pháp luật, các lớp tài sản đầu tư nêu trên được thể hiện rõ trong định hướng đầu tư và hạn chế đầu tư tại bản cáo bạch thành lập quỹ TVPF (trang 17 – 18). Thêm vào đó, kể từ khi chính thức giao dịch (19/7/2022) đến thời điểm hiện tại, cấu trúc tài sản đầu tư của TVPF tiếp tục nhất quán với các chiến lược, hạn chế đã đề ra, cụ thể bao gồm:

 • (1) Cổ phiếu niêm yết và giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX), hiện chiếm khoảng 65% - 70% tổng tài sản.
 • (2) Tiền mặt, tiền gửi không kỳ hạn tại tổ chức tín dụng.
 • (3) Các khoản tương đương tiền gồm tiền gửi có kỳ hạn và chứng chỉ tiền gửi tại tổ chức tín dụng.

 

BÊN CẠNH 03 LỚP TÀI SẢN NÊU TRÊN, TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH ĐẦU TƯ, TVPF LUÔN TUÂN THỦ NGUYÊN TẮC ĐẦU TƯ VÀ ĐẢM BẢO TỶ TRỌNG TIỀN MẶT Ở MỨC CAO KHI THỊ TRƯỜNG ĐIỀU CHỈNH ĐỂ GIẢM BIẾN ĐỘNG VÀ CHỜ CƠ HỘI GIẢI NGÂN Ở NHỮNG VÙNG GIÁ HỢP LÝ (BIỂU ĐỒ). Căn cứ theo bản cáo bạch của Quỹ, tùy vào biến động và nhận định xu hướng của thị trường chứng khoán, TVPF có thể đầu tư vào các tài sản mang lại lợi tức cố định khác bao gồm công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu niêm yết, trái phiếu phát hành riêng lẻ có bảo lãnh thanh toán… Các tài sản đầu tư này đều được quản lý chặt chẽ, thẩm định xét duyệt chi tiết và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư ở mức cao nhất theo quy định của Pháp luật về hoạt động của Quỹ đầu tư và Công ty Quản lý Quỹ.

(Nguồn bản cáo bạch TVPF: https://tvfm.com.vn/tai-lieu-quy?codequy=tvpf&idquy=15&loaifile=14).

 

Với quy trình đầu tư chặt chẽ, chuyên nghiệp, các tài sản đầu tư đảm bảo tiêu chí an toàn, hợp pháp, thanh khoản cao,  TVPF có hiệu suất đầu tư vượt trội so với chỉ số tham chiếu VNIndex tại mọi kỳ so sánh, chi tiết như bảng dưới đây:

 

 

Nguồn: Số liệu lấy cuối ngày 17/10/2022

ttps://tvfm.com.vn/san-pham-dau-tu/tvpf

 

Thông qua báo cáo này, TVFM và Ban điều hành Quỹ TVPF mong rằng sẽ giúp Nhà đầu tư, Khách hàng của TVPF và TVFM hiểu rõ hơn về mức độ chặt chẽ, tính minh bạch và tuân thủ trong hoạt động của TVPF để từ đó tiếp tục tin tưởng, ủng hộ và đồng hành cùng TVPF nói riêng cũng như các sản phẩm dịch vụ của TVFM nói chung.

 

Trân trọng cảm ơn!